2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Školní družina

Základní informace

Vedoucí školní družiny: Jana Procházková – telefon:
733 603 232

Při 2. základní škole pracuje sedm oddělení školní družiny.

 • 1. oddělení – Jana Procházková
 • 2. oddělení – Božena Belfínová
 • 3. oddělení – Kateřina Kvasničková
 • 4. oddělení – Markéta Šrámková
 • 5. oddělení – Kristýna Jedličková
 • 6. oddělení – Jana Králová
 • 7. oddělení – Aneta Jahnátková

maily na jednotlivé vychovatelky: prijmeni@2zsb.cz

Předběžný zápis do družiny (jen pro budoucí prvňáčky) probíhá již při zápisu do 1. třídy, pro ostatní žáky na konci daného školního roku (červen). Při umísťování žáků do družiny mají přednost děti zaměstnaných matek.

Ranní provoz začíná v 6.15 hodin a končí odchodem dětí na vyučování; do družiny přicházejí opět po vyučování za doprovodu vychovatelek, které si děti přebírají od vyučujících. Rodiče také využívají pro děti možnosti mimoškolních aktivit a opětovného návratu dětí do družiny. V 15.30 se všechna oddělení spojují. Provoz školní družiny končí v 17.00 hodin.

Výše úplaty: ranní družina 100 Kč, odpolední družina 300 Kč, ranní a odpolední družina 400 Kč.

Od 1. ledna 2024 dochází v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke změnám pravidel při stanovení úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Na základě této novely bude v těchto školách a školských zařízeních nově stanovovat výši úplaty zřizovatel (od školního roku 2024/2025).

Osvobození od úplaty od 1. 9. 2024

Nově s účinností k 1. 1. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty nebo snížení úplaty za školní družinu nebo školní klub o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1. 9. 2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školského zařízení, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

Dokumenty školní družiny
 • Zápis
  Datum publikace: 13. 1. 2021
  Autor: Admin
  Typ souboru: doc
  Anotace:
  Zápisní lístek do školní družiny
 • Zápis
  Datum publikace: 13. 1. 2021
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Zápisní lístek do školní družiny
 • Řád školní družiny
  Datum publikace: 15. 9. 2023
  Autor: Admin
  Typ souboru: pdf
  Anotace:
  Pravidla naší družiny

Časový a obsahový rozvrh dne

Po obědě jsou zařazovány odpočinkové činnosti, které jsou pohybově i psychicky nenáročné. Pak následují rekreační činnosti, které jsou spontánní a pohybově náročnější. Další aktivitou jsou zájmové činnosti, které jsou hlavní náplní dne v družině. Rozdělují se do pěti oblastí. Jejich hlavní náplní je výtvarná a pracovní činnost, poznávání přírody i společenského dějí a pohybové činnosti. Nedílnou součástí je i příprava na vyučování – děti mají možnost se po 15. hodině podle přání rodičů připravovat na vyučování a psát úkoly.

Během roku nechybí vánoční besídka, karneval, výtvarné, tělovýchovné a hudební soutěže mezi odděleními. podnikáme s dětmi spoustu vycházek, jsme členy klubu Bijásek, v jehož rámci soupeříme měsíčně s ostatními družinami ve výtvarné soutěži. Snažíme se, aby byly činnosti pestré a vyvažovaly náročné dopolední vyučování. O to raději slýcháváme od dětí větu směřující k rodičům: To už jsi tady? Ještě chvíli, prosím.