2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Školní řád

2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335

http://www.2zsberoun.cz

Školní řád mateřské školy

Účinnost od: 1. 9. 2023

Ředitel školy: Mgr. Dagmar Kolářová

Zástupkyně pro MŠ: Mgr. Michaela Filipová TEL 776 894 494

Telefon do MŠ: 311 624 127 (jednotlivé třídy: 1 – Broučci, 2 – Medvídci, 3 – Námořníci, 4 – Dráčci)

e-mail: filipova@2zsb.cz

webové stránky: www.2zsberoun.cz

 

Obsah školního řádu

 1. Vydání školního řádu
 2. Závaznost školního řádu
 3. Cíle předškolního vzdělávání
 4. Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců ve škole
 5. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními (Nová kapitola)
 6. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 7. Provoz a vnitřní režim MŠ
 8. Organizace stravování dětí
 9. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
 10. Povinné předškolní vzdělávání (Nová kapitola)
 11. Ukončení docházky dítěte do MŠ
 12. Přerušení nebo omezení provozu MŠ
 13. Platby v MŠ
 14. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělání
 15. Sportovní činnosti a pohybové aktivity
 16. Pracovní a výtvarné činnosti
 17. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy
 18. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
 19. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád MŠ
 20. Vydání školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon, vydává zástupce pro MŠ mateřské školy tento školní řád – projednáno na pedagogické radě.

 1. Závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ, obou vchodech budovy v přízemí, prokazatelně s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

 1. Cíle předškolního vzdělávání
 • Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném vývoji a na osvojení základních pravidel společenského chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování v dalším vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Předškolní vzdělávání uskutečňujeme dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a zveřejněn na přístupném místě pro rodiče v naší MŠ.
 • Spolupracujeme se zákonnými zástupci dětí, které naší školu navštěvují a s dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

 1. Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců ve škole
 2. Práva dítěte:
 • Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).
 • Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi. Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst ve zdravého jedince tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,…)
 • Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život.
 • Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.
 • Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností v MŠ.
 • Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v MŠ.
 • Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.
 • Dítě má právo při nástupu do MŠ na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem MŠ a učiteli nejvhodnější postup).
 1. Povinnosti dítěte:

 Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy, šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami.

 • Dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si.
 • Dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu.
 • Dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel.
 • Dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny učitelů a zaměstnanců školy souvisejících s ochranou zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno.

 Zákonní zástupci mají právo:

 Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 • Zákonný zástupce má právo vyjádření ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, má právo na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.
 • Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkající se jejich osobního a rodinného života.
 • Zákonný zástupce má právo konzultovat s učiteli školy výchovné i jiné problémy svého dítěte.
 • Zákonný zástupce má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy, projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ učitelce nebo ředitelce školy.
 1. Povinnosti zákonných zástupců:
 • Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.
 • Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy.
 • Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel.
 • Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé, a že oznámí ihned infekční onemocnění dítěte.
 • Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce – změna bydliště, telefony, zdravotní stav,…
 • Rodiče by měli oblečení dětí v MŠ přirozeně přizpůsobovat ročnímu období, oblečení musí být řádně označeno jménem, vhodnost je možno konzultovat s učitelkou.

 5. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními ( Nová kapitola)

 • Podpůrná opatření prvního stupně:

Ředitel MŠ rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona). Učitel MŠ zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně, doporučí zástupce ředitelky pro MŠ využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 • Podpůrná opatření druhého až pátého stupně:

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 a 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení, s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení zástupce ředitelky pro MŠ nebo OSPODu.

Zástupce  ředitelky pro MŠ určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

Zástupce  ředitelky pro MŠ zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Zástupce  ředitelky pro MŠ průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, jeho ukončení se zakládá na doporučení školského poradenského zařízení, zda již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje souhlas zákonného zástupce, pouze se s ním projedná (§16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a §16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

 • Vzdělávání nadaných dětí:

MŠ vytváří ve svém ŠVP a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. MŠ je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 1. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

 • Všichni zaměstnanci školy, děti, jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace – zásady vzájemné úcty, respektu, důvěry a spravedlnosti.
 • Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 1. Provoz a vnitřní režim MŠ

 

 • Provoz MŠ Pohádka je od 6:30 – 17:00 hod.

Děti do MŠ přicházejí do 8,00 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Vstup do MŠ se uzamyká v 8,00 hod., a otevírá se v 12,15 hod., kdy mohou děti s rodiči odcházet po obědě domů (12.15-12:30 třídy Broučků a Medvídků a 12:30-12:45 třídy Dráčků a Námořníků).Poté se opět vstup do MŠ v 12,45 hod. uzamyká a odpoledne v 15,00 hod. se znovu otevírá z důvodu odchodu dětí domů.

 • Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.
 • Zákonní zástupci omlouvají děti vždy do 8,00 hod., a to telefonicky nebo osobně
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat na zákonném zástupci doložení důvodů nepřítomnosti dítěte v MŠ.
 • Učitelka eviduje školní docházku své třídy, absenci dítěte řeší s ředitelem školy a individuálně spolupracujeme s rodiči ohledně absence
 • Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách, šatnách, na webových stránkách školy nebo učitelkami osobně, proto doporučujeme pravidelně rodičům sledovat tyto aktuality.
 • MŠ zajišťuje celodenní provoz, máme 4 třídy po 22 dětech, v každé třídě se vyskytují děti dvou věkových skupin, zahájení a ukončení provozu pro všechny děti je ve třídách Broučci a Medvídci. Podrobné informace o provozu tříd jsou uvedeny na informačních nástěnkách pro rodiče. Pokud se děti nacházejí případně v jiných třídách MŠ, jsou rodiče upozorněni písemnou zprávou na vstupních dveřích budovy.
 • Od příchodu dětí do MŠ probíhají pro děti individuální nebo skupinové zájmové činnosti, dle jejich zájmu. Řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben přibližně na dvě hodiny, dle počasí, v zimě je pobyt venku omezen (vítr, inverze, nízká teplota). Po obědě je vymezena doba na relaxaci. Děti nejsou ke spánku nuceny. Relaxace je součástí režimu dne a jsou respektovány individuální potřeby dětí. Režim dne může být upraven v případě pořádání výletů, besídek a jiných akcí v MŠ. Stravovací režim je nastaven v tříhodinovém intervalu, neustále je zajištěn pitný režim.
 • MŠ může organizovat ozdravné pobyty dětí, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O všech akcích jsou rodiče včas informováni. Tyto akce pořádané MŠ nejsou povinné, poplatky za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.
 1. Organizace stravování dětí
 • Stravování dětí v MŠ zajišťuje stravovací firma Primirest. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu má právo denně odebrat: dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje firma i pitný režim (čaje, voda, ovocné šťávy). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v MŠ u samoobslužného vymezeného prostoru podle vlastní potřeby.
 • Přihlašování a odhlašování obědů se provádí denně do 8,00 hod., v případě náhlého onemocnění dítěte si lze oběd vyzvednout pouze první den nemoci od 11,00 – 11,30 hodin. Neodhlášené obědy propadají.
 • Podávání svačin:  9,00 hod. a v 14,30 hod.

Podávání obědů: 11:45 až 12:15 hod.

 • Systém podávání jídla je samoobslužný, mladším dětem pomáhá učitelka.
 1. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 Přijímání dětí do MŠ se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel MŠ v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem – informační plakáty, webové stránky školy.

 • Ředitelka školy spolu se zřizovatelem stanoví pro zápis dětí do MŠ kritéria, která jsou současně zveřejněna s termínem a místem zápisu.
 • Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly do počátku školního roku pěti let (§34 odst.1)
 1. Povinné předškolní vzdělávání ( Nová kapitola)
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, dítě se vzdělává ve spádové MŠ, pokud se rodič nerozhodl pro jinou školu nebo individuální vzdělávání dítěte. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně a to v rozmezí od 8:00 do 12:00 hod. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
  V odůvodněných případech je možné dítě vzdělávat distančně.
 • Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Zákonný zástupce dítěte je povinen toto oznámení učinit nejpozději tři měsíce před počátkem předškolního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuální vzdělávání dítěte doručeno řediteli MŠ, kam bylo dítě přijato.

Zástupce ředitelky pro MŠ poskytne materiály k oblastem, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z RVP pro předškolní vzdělávání. MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Dále poskytne způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů tak, aby se uskutečnilo poprvé v období od třetího do čtvrtého měsíce od začátku školního roku. Následně se s rodiči domluví další dva termíny do konce školního roku.

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte na ověření jeho znalostí a dovedností.

 1. Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitel MŠ může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 • Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
 • Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny.
 • Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ, nedodržuje školní řád.
 • Ukončení doporučí v průběhu pobytu dítěte v MŠ lékař nebo školské poradenské zařízení
 1. Přerušení nebo omezení provozu MŠ
 • Provoz MŠ lze omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel školy spolu se zřizovatelem
 • Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli ostatních MŠ možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu, informaci o této skutečnosti ředitel školy zveřejní pro rodiče na přístupném místě ve škole nejméně dva měsíce předem.
 • Provoz v MŠ lze ze závažných důvodů po projednání se zřizovatelem přerušit i v jiném období – doba vánočních prázdnin, a doba prázdnin, kdy výrazně poklesne docházka dětí v MŠ.
 1. Platby v MŠ

 Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena směrnicí o úplatě za předškolní vzdělávání. Tato platba je pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu MŠ.

 • Platba probíhá měsíčně na č. účtu školy, které je uvedeno na nástěnce v MŠ.
 • Úplata za předškolní vzdělávání je 600 Kč měsíčně a je třeba ji uhradit vždy do 15-tého dne daného měsíce.
 • Případně lze platbu provést v hotovosti u zástupce pro MŠ mezi 10. až 15. dnem v měsíci.
 • Vzdělávání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (§123 odst. 1 školského zákona)
 • Platby za stravné se hradí na účet nebo v hotovosti stravovací firmě Scolarest, informace též uvedeny na informačních nástěnkách v MŠ.
 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělání
 • Učitelka, která vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby je zodpovědná za svěřené dítě až do doby, kdy je učitel MŠ předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.
 • V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitel povinen zajistit dohled nad dětmi jiným zaměstnancem školy.
 • K zajištění bezpečnosti dětí mimo místo MŠ, kde se uskutečňuje vzdělávání stanoví ředitel MŠ počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí.
 • Při zajišťování ozdravných pobytů a výletů určí ředitelka počet učitelů tak, aby byla zajištěna výchova dětí, bezpečnost a jejich ochrana.
 • V případě školního úrazu je učitel povinen zajistit prvotní ošetření dítěte. V případě nutnosti je učitel povinen zajistit i případné lékařské ošetření. Zákonní zástupci jsou okamžitě vyrozuměni, učitel je zodpovědný úraz ohlásit vedení MŠ a zapsání do knihy úrazů.
 • Učitelé jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti a jsou povinni dbát na to, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné hračky, ozdoby a jiné předměty, které by mohly úraz zapříčinit.
 • Do MŠ se též nenosí cennosti, škola nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození.
 • Školní úraz je též úrazem dítěte, který se přihodí i na akcích mimo školu (vycházka, výlet, zájezd)
 • Pokud se děti pohybují mimo prostor MŠ (procházka, výlety,…) jsou vybaveny reflexními vestami, učitelka používá terčík.
 • Při pobytu dětí ve škole v přírodě je vždy zajištěn dostatečný pedagogický dozor s přítomností zdravotnické péče, dětem je vždy vybíráno vhodné prostředí se zdravým ovzduším.
 • Zákonní zástupci dbají též na bezpečnost svých dětí v prostorách školy a v jeho okolí, které k ní náleží.
 • Prostory a zařízení školní zahrady i budovy MŠ mohou užívat pouze děti přijaté do naší MŠ.
 • Bazén na školní zahradě MŠ mohou používat pouze děti přijaté do naší MŠ a školní družiny 2.ZŠ Beroun. Koupání dětí je dobrovolné, je zajištěno pedagogickým dozorem, čistota bazénu a vody je pravidelně udržována.
 1. Sportovní činnosti a pohybové aktivity

 Tyto aktivity probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu školy nebo v prostorách areálu školy. Tato prostředí kontrolují učitelé školy, zda jsou k těmto aktivitám vhodné z důvodu bezpečnosti dětí. Učitel kontroluje tělovýchovné nářadí a náčiní, jeho funkčnost a bezpečnost. Učitelé dbají na přiměřené pohybové aktivity vzhledem k věku dětí a jejich individuálním schopnostem.

 1. Pracovní a výtvarné činnosti
 • Tyto aktivity rozvíjejí zručnost a výtvarné cítění dětí a je nezbytné používat různé nástroje, např. nůžky, štětce, barvy, atd… Je nutno dodržovat zvýšené opatrnosti pod dohledem pedagogů.
 1. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy
 • Naše mateřská škola se zaměřuje na děti již od nejútlejšího věku na zdravý způsob života. Nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem je učíme chápat, jak předcházet záporným návykům (kouření, alkohol, násilné chování, virtuální závislosti, atd.).
 • Děti jsou chráněny učiteli v rámci ochrany zdraví dětí před sociálně patologickými jevy v MŠ.
 • Preventivní program této problematiky je obsažen ve ŠVP pro předškolní vzdělávání.
 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

 • Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají učitelé na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.
 • Toto zařízení slouží pouze dětem, které do MŠ byly přijaty.
 1. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád MŠ

 

 • Školní řád platí do odvolání
 • S vybranými částmi školního řádu byly seznámeny děti, tak aby srozumitelně pochopily jeho význam s ohledem na jejich věk a rozumovou schopnost.
 • Se školním řádem jsou seznámeni všichni zaměstnanci školy ze dne 30.8.2023.