2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Charakteristika

2. základní škola, Beroun, Preislerova 1335 je velká městská škola sídlištního typu založená v roce 1961. Svoji činnost zahájila v historických budovách v Berouně, Plzeňská 104. Teprve ve školním roce 1963/1964 začaly být postupně užívány nové budovy, ve kterých škola sídlí doposud. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání cca 620 dětem ve věku od šesti do patnácti let. Součástí školy je školní družina. Ve školním areálu je i mateřská škola, která je organizační částí školy, pro 88 dětí.

Nový pavilon školy.

Škola je umístěna ve výhodné poloze pro děti z blízkého sídliště a ostatní přilehlé zástavby. V nejbližších letech se počítá i s dětmi z okolních vesnic, které by na naši školu přešly do 6. ročníku. Škola disponuje jedinečným, uzavřeným areálem se šesti různě zaměřenými pavilony, školním stadionem s umělým povrchem, parkovými plochami a zahradou.

V budově A je umístěno ředitelství a 2. stupeň, pro výuku je určeno patnáct učeben, z nichž jsou odborně zaměřeny učebny výtvarné výchovy, chemická laboratoř, přírodopis a učebna výpočetní techniky. V listopadu 2019 byl uveden do provozu nový pavilon E se sedmi specializovanými učebnami.

V budově B se vyučují žáci 1. stupně, k dispozici je zde osmnáct učeben. Odborně je zaměřena učebna hudební výchovy, cvičná kuchyně (úplná rekonstrukce 2017 – leden), učebna přírodovědy a vlastivědy. Jednotlivé učebny disponují přípojným místem na počítač a přístupem na internet, prezentační technikou. Projekt „Peníze do škol – EU“ jsme plně věnovali modernizaci školy v oblasti ICT a proškolení vyučujících na práci s touto technikou.

V budově C je technické zázemí školy s dílnou školníka a dvě učebny, z nichž jednou je žákovská dílna, druhá učebna je nyní využívána pro potřeby školní družiny. Neustále nám roste počet dětí v družině a my se snažíme vyhovět přáním rodičů na umístění dětí do družiny. Od září 2012 je zde také pracoviště školského poradenského zařízení pro děti z MŠ a ZŠ z Berouna. Náš další úspěšný projekt hrazený z prostředků EU.

V budově D je tělocvična, školní fit centrum, šatnové a skladové zázemí a sídlo správce sportovišť. K budově přiléhá školní stadion s atletickým dvouproudovým oválem pokrytým umělou hmotou, stejně jako sektory pro skok daleký. Uvnitř oválu je hřiště na malou kopanou pokryté umělou travou a dvě kruhové výseče s hřišti na volejbal a basketbal rovněž s umělým povrchem. V areálu je dále sektor pro vrh koulí a další víceúčelové hřiště pokryté umělým travnatým povrchem. Sportoviště je možné si objednat i mimo dobu využívání školou – provoz řídí správce sportovního areálu. K dispozici má veřejnost kurty na tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, hřiště na malou kopanou. Areál je vhodný i na sportovní soustředění o prázdninách nebo pro firemní akce o vákendech.

Budova E, tj. školní kuchyně se školní jídelnou byla v roce 2005 rekonstruována a nově vybavena nákladem cca 17 milionů korun. Jejím provozovatelem se stala od školního roku 2007/2008 firma Eurest, od září 2012 působí firma pod názvem SCOLAREST.

Škola má k dispozici 30 žákovských míst vybavených PC a připojených na internet, ve všech prostorech je WIFI pro potřeby žáků, všechny prostory školy jsou pokryty také zabezpečenou učitelskou sítí WIFI. Každý vyučující má k dispozici kvalitní notebook, který si může ve stávajících učebnách připojit na dataprojektor, více než polovina z nich je interaktivní. Ale to je již standardem i na některých jiných školách. Stále se snažíme držet krok s vývojem a chceme v novém pavilonu se specializovanými učebnami tuto úroveň pozvednout v souladu s 21. stoletím.

Uvědomujeme si, že základními potřebami dětí, které opustí naši školu, bude ovládání ICT technologií a znalost cizích jazyků. Snažíme se udělat vše proto, aby absolventi naší školy byli úspěšní v dalším studiu a v životě vůbec. Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy a od 7. třídy mají děti další cizí jazyk dle svého výběru.

Díky snaze naší školy vzniklo na naší škole školní poradenské pracoviště, které od září 2012 poskytuje odbornou pomoc psychologa a speciálního pedagoga pro děti ze všech základních a mateřských škol na území Berouna. Provoz tohoto pracoviště byl hrazen z prostředků ESF. Od října 2014 je hrazen z prostředků zřizovatele školy Městem Berounem.

V posledních letech – od roku 2010 – díky zřizovateli došlo ke škole k významným rekonstrukcím. Byla provedena kompletní rekonstrukce elektrorozvodů, stoupaček i odpadů, budovy byly kompletně zatepleny a opravou prošly i komunikace kolem školy. V roce 2017 bude zahájena výstavba nového pavilonu se specializovanými učebnami v areálu školy pro cca 200 žáků. Rekonstrukcí prošel i školní stadion, který u škol v okolí nemá konkurenci. V plánu je i výstavba sezonní sportovní haly.