2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Program Erasmus+

Evropský plán rozvoje naší školy – Na tomto odkazu se s ním můžete seznámit.


Naše škola se úspěšně zapojila do programu Erasmus+ a získala grant na projekt s názvem:

Zvyšování příležitostí k profesnímu rozvoji pedagogů školy, zlepšování jejich kompetencí jako prostředek ke kvalitnější výchově a výuce žáků a příprava na spolupráci s partnerskou školou.

Číslo projektu:           2021-1-CZ01-KA122-SCH-000018382

Klíčová akce: Vzdělávací mobility jednotlivců

Krátkodobý projekt pro mobility žáků a zaměstnanců ve školním vzdělávání

Doba trvání:    1. 9. 2021 – 28. 2. 2023

Poskytnutý grant:       37 469 EUR

Cílem projektu bylo: navázat na předchozí zkušenosti některých zkušenějších pedagogů školy a zařadit nováčky do mezinárodních aktivit. Vybrat vhodné kandidáty a umožnit jim podílet se na spolutvorbě projektu. Setkat se s pedagogy z jiných zemí, získat přátele či budoucí spolupracovníky. Vyměnit si znalosti a zkušenosti v oblasti výuky a výchovy žáků a vedení školy. Dozvědět se nové teoretické poznatky a prakticky si vyzkoušet jiné prvky ve vyučování. Získat další internetové zdroje a materiály pro výuku a nejnovější poznatky související se vzděláváním v souladu s velmi rychlým vědecko-technickým rozvojem ve všech oblastech lidského bytí. Osvěžit si znalosti metodologických základů pro výuku anglického jazyka a získat inspiraci pro nevšední zapojení autentických materiálů. Jazykové a metodické kurzy měly přispět k větší potřebě vzdělávání, zlepšování, sebereflexe a následnému samostudiu motivaci ke změnám v myšlení, chování, přístupu k žákům, kolegům i výuce a výchově jako takové. Stínování mělo přispět k zažití praxe výuky a výchovy v naší partnerské škole v německém Norimberku. Dále pak šíření zkušeností a výsledků naší mezinárodní spolupráce v rámci aktivity e-Twinning a obeznámení partnerské školy s programem Erasmus+.

V rámci projektu jsme uskutečnili celkem 18 aktivit – metodické, kombinované a jazykové kurzy a stínování. Metodické kurzy byly navrženy pro učitele, kteří se již účastnili programu Erasmus+ 2018 – 2020 a mohli tak pokračovat ve svém osobním plánu rozvoje a pro nováčky v projektu, kteří si svůj plán teprve vytvářeli. Vyučující byli jak z prvního, tak z druhého stupně pro pokrytí všech žáků školy. Kombinovaného kurzu se zúčastnila speciální pedagožka. Jazykové kurzy absolvovaly asistentky pedagogů. V průběhu projektového období došlo ke krácení některých aktivit v důsledku nenadálých událostí a díky tomu vznikla nová možnost pro další stínování ve škole se zcela odlišným typem vzdělávání. Stínování tedy nakonec proběhlo na dvou školách ve dvou různých zemích. Účastníci kurzů byli ředitel školy, výchovný a kariérový poradce, speciální pedagog, vyučující jazyků a asistenti pedagogů. Sedm účastníků vyjelo do dvou zemí na stínování. Tři účastníci pracovali týden v partnerské škole Realschule v Německu a čtyři účastníci ve škole Montessori v Maďarsku. Sedm účastníků včetně speciálního pedagoga a učitelů jazyků absolvovalo metodické nebo kombinované kurzy v Irsku a na Maltě. Čtyři účastníci, kterými byli asistenti pedagogů, studovali jazykové kurzy na Maltě.

Všechny uskutečněné aktivity – jazykové a metodické kurzy a stínování velkou měrou přispěly k pozitivní aktivizaci všech účastníků na mnoha úrovních. Během výjezdů si všichni účastníci vyzkoušeli a zdokonalili svou samostatnost, znalost jazyka, komunikační a sociální dovednosti, ochotu a odvahu vyjet do zahraničí a poznávat a spolupracovat na mezinárodní úrovni. Po návratu z mobilit sdíleli své zážitky, zkušenosti, nové poznatky a dovednosti se svými kolegy a přáteli. Na pracovní úrovni vyplnili zprávy z mobilit, kde si ujasnili a utřídili všechny získané informace a předali je svým kolegům a nadřízeným ve škole. V průběhu školního roku 2022/23 mnozí pokračovali ve svém dalším jazykovém vzdělávání. Ve škole formálně i neformálně informovali své žáky o zážitcích a zkušenostech, které během výjezdů získali a společně diskutovali na různá témata z reálného prostředí. Používali nově nabyté dovednosti a motivovali tak své žáky ke zlepšování jejich znalostí a zájmu o jazyk, cizí země jejich kulturu, historii, obyvatele a zvyklosti a dále pak o zahraniční studium a možnosti programu Erasmus+. Učitelé šířili výsledky svých výjezdů v hodinách svých tříd a skupin během výuky a dále pak v rámci celoškolní akce Erasmus Days. Všichni účastníci byli celkově velmi spokojeni s výsledky svého vynaloženého úsilí a možností, kterou program Erasmus+ nabízí.


Naše škola se úspěšně zapojila do programu Erasmus+ a získala grant na projekt s názvem: Zvyšování kompetencí pedagogů školy jako prostředek ke zdokonalování kvality výuky jazyků na škole a příprava na budoucí spolupráci se zeměmi EU.

Klíčová akce a aktivita projektu: Vzdělávací mobilita pracovníků škol

Doba trvání: září 2018 – březen 2020

Přidělený grant: 17 097 EUR

Projekt si klade za cíl obohacení metodických postupů o nové a tvůrčí nápady a myšlenky, které dokáží žáky aktivovat, zvýšit jejich sebedůvěru, motivovat je a nadchnout pro jazyk a jeho reálné využití jako prostředek ke komunikaci. Dále pak získávání kontaktů v zahraničí pro budoucí zapojení v projektu partnerství škol v rámci EU.

V rámci realizace projektu se v období letních prázdnin 2019 pět vyučujících anglického jazyka vyjede metodicky vzdělávat do tří anglicky mluvících zemí. Získané poznatky, nové metodické postupy a sdílené zkušenosti v různých oblastech výuky anglického jazyka zpracují do pracovních a metodických listů, předají kolegům a budou je využívat ve vyučovacích hodinách.