2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Program Erasmus+

Evropský plán rozvoje naší školy – Na tomto odkazu se s ním můžete seznámit.

Naše škola se úspěšně zapojila do programu Erasmus+ a získala grant na projekt s názvem: Zvyšování kompetencí pedagogů školy jako prostředek ke zdokonalování kvality výuky jazyků na škole a příprava na budoucí spolupráci se zeměmi EU.

Klíčová akce a aktivita projektu: Vzdělávací mobilita pracovníků škol

Doba trvání: září 2018 – březen 2020

Přidělený grant: 17 097 EUR

Projekt si klade za cíl obohacení metodických postupů o nové a tvůrčí nápady a myšlenky, které dokáží žáky aktivovat, zvýšit jejich sebedůvěru, motivovat je a nadchnout pro jazyk a jeho reálné využití jako prostředek ke komunikaci. Dále pak získávání kontaktů v zahraničí pro budoucí zapojení v projektu partnerství škol v rámci EU.

V rámci realizace projektu se v období letních prázdnin 2019 pět vyučujících anglického jazyka vyjede metodicky vzdělávat do tří anglicky mluvících zemí. Získané poznatky, nové metodické postupy a sdílené zkušenosti v různých oblastech výuky anglického jazyka zpracují do pracovních a metodických listů, předají kolegům a budou je využívat ve vyučovacích hodinách.

Postup realizace projektu bude průběžně doplňován.