2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Školní poradenské pracoviště

Poradenství a primární prevence jsou součástí každodenního života naší školy. Poradenské služby jsou zajišťovány v rozsahu odpovídajícímu vzdělávacím potřebám žáků školy, mateřské školy a jejich zákonným zástupcům.

Dobré klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základním kamenem prevence a realizují se s plnou podporou vedení školy a s podporou celého pedagogického sboru. Klíčovými osobami a nositeli poradenského působení na naší škole jsou ředitelka školy, zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň,  2. stupeň základní školy a pro mateřskou školu, výchovné poradkyně pro 1. stupeň a pro 2. stupeň základní školy, školní metodik prevence, školní psycholog, školní speciální pedagog pro základní  a mateřskou školu, třídní učitelky a učitelé, asistenti pedagoga, vedoucí vychovatelka školní družiny. Školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra) poskytují metodickou podporu naší škole.

Cíle školního poradenské pracoviště:

 • Poskytovat podpůrná opatření dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Sledovat a vyhodnocovat účinnost zvolených podpůrných opatření.
 • Zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti.
 • Zaměřit se na karierové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění.
 • Podporovat vzdělávání a sociální začleňování dětí a žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.
 • Podporovat vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.
 • Zaměřit se na průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu školy.
 • Zaměřit se na včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.
 • Zaměřit se na řešení problémů spojených se školní docházkou (neomluvená a vysoká omluvená absence).
 • Předcházet všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace.
 • Průběžně vyhodnocovat účinnost preventivních a adaptačních programů uskutečňovaných školou.
 • Poskytovat metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy.
 • Zaměřit se na spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.
 • Při poskytování poradenských služeb spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a orgány sociálně právní ochrany dětí.

Kontakty na pracovníky pracoviště:

Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Dita Šináglová

Výchovná poradkyně: Mgr. Dita Šináglová
Kontakt: sinaglova@2zsb.cz
Konzultační hodiny:

 • pro učitele a žáky po vzájemné domluvě
 • pro rodiče po mailové domluvě

Speciální pedagog pro ZŠ: PhDr. Jana Soukupová

Kontakt: soukupova@2zsb.cz
Konzultační hodiny:

 • pro učitele a žáky po vzájemné domluvě
 • pro rodiče PO – ST po mailové domluvě

 Speciální pedagog pro MŠ: Mgr. Hana Štusáková
Kontakt: + 420 724 895 011
Konzultační hodiny:

 • pro rodiče po telefonické domluvě

Speciální pedagog pro MŠ: Mgr. Michaela Filipová
Kontakt: filipova@2zsb.cz+420 724 895 042
Konzultační hodiny:

 • pro rodiče po mailové domluvě

Školní psycholog: Mgr. Pavel Kroy
Kontakt: + 420 702 071 370
Konzultační hodiny:

 • pro učitele a žáky po vzájemné domluvě
 • pro rodiče ÚT a ČT po telefonické domluvě

Speciální pedagog pro ZŠ: Mgr. Michala Poulová

Kontakt: poulova@2zsb.cz

Konzultační hodiny:

 • pro učitele a žáky po vzájemné domluvě
 • pro rodiče po mailové domluvě

Metodik prevence pro 1. stupeň: Mgr. Jana Šopejstalová
Kontakt: sopejstalova@2zsb.cz
Konzultační hodiny:

 • pro učitele a žáky po vzájemné domluvě
 • pro rodiče po mailové domluvě

Metodik prevence pro 2. stupeň: Bc. Hana Kronawetterová

Kontakt: kronawetterova@2zsb.cz

Konzultační hodiny:

 • pro učitele a žáky po vzájemné domluvě
 • pro rodiče po mailové domluvě

Kariérová poradkyně: Ing. Bc. Helena Dušková

Kontakt: duskova@2zsb.cz

Konzultační hodiny:

 • pro učitele a žáky po vzájemné domluvě
 • pro rodiče po mailové domluvě

Koordinátorka pro žáky s odlišným mateřským jazykem: Monika Svobodová
Kontakt: svobodova@2zsb.cz

Konzultační hodiny:

 • pro učitele a žáky po vzájemné domluvě
 • pro rodiče po mailové domluvě

Autorka: Mgr. Dagmar Kolářová