2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Školní vzdělávací program

Pojetí ŠVP

Školní vzdělávací program naší školy vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své vzdělávací práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Program je orientován na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvijí tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje aktivní sebevzdělávání. Chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím: učit se, řešit problémy a osvojit si sociální dovednosti. Chceme:

 • vytvářet pohodové školní prostředí – porozumět lidské osobnosti
 • zdravě učit – porozumět potřebě vzdělávat se
  • rámcový vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně – vzdělávacího programu školy, ale také co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení
  • smyslem základní školy v etapě základního vzdělávání je vybavit žáky klíčovými kompetencemi – schopnostmi – k učení a k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními
  • hlavním posláním školy je vzdělávat s porozuměním, důležité je však vzdělávat v souvislostech, nikoliv v odtržených pojmech
  • výstupem je rozvoj znalostí, schopností, dovedností, návyků a postojů budovaných v předmětech školního vzdělávacího programu
 • vychovávat lidskou osobnost – porozumět jí
  • každý živý tvor na tomto světě je jedinečný a zranitelný, respektujeme jedinečnost jednotlivce, osobnost učitele a žáka na sebe působí (vzájemná komunikace – vyjádřit, obhájit, argumentovat)
  • žáci jsou ve spolupráci s učiteli též schopni nacvičit divadlo a hudební výstupy pro ostatní žáky školy.
  • program školy doplňujeme návštěvami divadelních představení, koncertů, filmových představení, planetária, muzeí, výstav a různými besedami
  • snažíme se propojení školy s běžným životem
 • integrovat – porozumět inkluzívnímu vzdělávání
  • integrační program školy je postaven na odborné zdatnosti všech vyučujících, na spolupráci s PPP a rodiči, od 1. třídy dochází k součinnosti třídních učitelů a PPP s žáky a jejich rodiči
  • integrací souvisí boření bariér a umožnění optimálního rozvoje dítěte v souvislosti s jeho osobním maximem, které současně odstraňují jeho individuální znevýhodnění
 • vytvářet informační prostředí – porozumět práci s informacemi
  • program zavádění informačního prostředí je zaměřen na co nejefektivnější práci s informacemi a vytváření informačního prostředí
  • od první třídy jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti, pracují s daty a učí se je zpracovávat
  • všichni žáci mohou využívat při vyučování učebny výpočetní techniky k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem
 • rozvíjet sport a další tělesné aktivity
  • klasickou výuku tělesné výchovy doplňují například kurzy plavání, bruslení, příprava na fotbalové turnaje, Grand Prix v lehké atletice apod., GO kurz, což má nejenom ozdravný význam pro děti, ale zejména má vliv při vytváření dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě a mezi jednotlivými třídami
  • podle možností umožnit žákům na konci školního roku zúčastnit se různých sportovních aktivit formou kurzů ( např. turistika, cyklistika, vodáctví apod.)
 • učit cizí jazyk – jsme součástí Evropy
  • výuku cizích jazyků začínáme v první třídě, v sedmé třídě umožňujeme, aby se žák začal učit druhý cizí jazyk
  • od první třídy mají žáci možnost navštěvovat kroužky cizích jazyků
  • výuku cizích jazyků se ve škole snažíme zpestřit poznávacími zájezdy do zahraničí
 • rozvíjet samosprávnou demokracii – porozumět svému místu mezi lidmi
  • partnerem školy je Školská rada, která je řediteli školy jak odborným partnerem ze zákona, tak současně konstruktivním oponentem
  • snažíme se o vytváření takových třídních kolektivů, kde každý žák má své nezastupitelné místo, zná svoje práva i povinnosti, je platným členem kolektivu
 • mít preventivní program – porozumět nebezpečí, které na nás číhá
  • velká péče je věnována preventivním programům, součástí školního plánování je Minimální preventivní program a program EVVO, z něho vychází nejen úzká spolupráce s odborníky na organizaci seminářů pro žáky od nejnižších tříd I. stupně školy, systematická spolupráce koordinátora, výchovného poradce, psychologa, vedení školy zejména s třídními učiteli
  • prevence sociálně patologických jevů na škole je dána těmito body:
   • včlenit témata prevence do celého vzdělávacího procesu
   • zaměřit se na problémové a sociálně hendikepované děti
   • během školního roku zapojit co největší počet žáků do mimoškolních aktivit a kroužků
   • sledovat program i mimoškolních aktivit dětí ve volném čase
   • spolupracovat s rodiči
   • prohloubit další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů
   • spolupracovat s odbornými pracovníky v oblasti prevence sociálně patologických jevů (přednášky, besedy), u Policie České republiky domlouvat a absolvovat besedy pro žáky 1. i 2. stupně na téma kriminality, drog, dopravní výchovy
   • na 1. stupni spolupracuje školní metodik prevence nejen s třídními učiteli, ale také s vychovatelkami školní družiny
   • na 2. stupni prochází realizace preventivního programu všemi předměty a je zároveň i předmětem pozornosti třídních učitelů
   • zřízení schránky důvěry pro anonymní dotazy a případná upozornění žáků a nástěnky s informacemi souvisejícími s problematikou sociálně patologických jevů
 • komunikovat s veřejností – pozorumět partnerství
  • oblast, která je pro školu významná, je oblast komunikace s veřejností – zejména rodičovskou
  • rodiče mají možnost konzultací s výchovnými poradci
  • konzultace s rodiči probíhají nejen na třídních schůzkách
  • zapojujeme se do soutěží, olympiád, zápasů mezi školami
  • žáci se zapojují svými výtvarnými a literárními pracemi do různých soutěží, zúčastňujeme se řady sportovních soutěží, pořádáme soutěže i pro ostatní školy – podobné akce, které děti vnitřně obohacují, budeme organizovat i nadále
  • vytvořit podmínky pro využívání volného času žáků o škola má v nabídce několik kroužků, které jsou vedeny pedagogickými pracovníky školy ( dramatický, kroužek lehké atletiky, kroužek anglického jazyka, kroužek orientačního běhu, Klub mladého diváka )o žáci mají možnost využíval zdarma hřiště školy v odpoledních hodinách a ve dnech volna
 • vytvářet podmínky pro další vzdělávání – porozumět potřebě celoživotně se vzdělávat
  • významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy
  • spolupracujeme s odborníky a neziskovými sdruženími nabízejícími DVPP, při samostudiu pedagogů je využívána učitelská knihovna
  • budeme motivovat děti k dalšímu vzdělávání, zvyšování vlastní kvalifikace, aby si uvědomily nutnost a potřebu neustálého sebevzdělávání